سالن همایش های هتل آسمان

اصفهان : اصفهان
مشخصات عمومی:


اطلاعات تماس:
تلفن : ۰۳۱۱۲۲۳۰۷۵۰هتل : آریا

اصفهان : خیابان آمادگاه
مشخصات عمومی:

هتل : آریا واقع در : خیابان آمادگاه با شماره تماس : #۰۳۱۱ - ۲۲۲۷۲۲۴#


اطلاعات تماس:
تلفن : ۲۲۲۷۲۲۴ - ۰۳۱۱هتل : آزادی

اصفهان : چهاراه تختی - ابتدای خیابان مسجد سید
مشخصات عمومی:

هتل : آزادی واقع در : چهاراه تختی - ابتدای خیابان مسجد سید با شماره تماس : #۰۳۱۱ - ۲۲۰۴۰۵۶#


اطلاعات تماس:
تلفن : ۲۲۰۴۰۵۶ - ۰۳۱۱


هتل : آوا

اصفهان : چهارراه وفایی
مشخصات عمومی:

هتل : آوا واقع در : چهارراه وفایی با شماره تماس : #۰۳۱۱ - ۳۳۶۷۲۵۳#


اطلاعات تماس:
تلفن : ۳۳۶۷۲۵۳ - ۰۳۱۱هتل : اسپادانا

اصفهان : بلوار آئینه خانه
مشخصات عمومی:

هتل : اسپادانا واقع در : بلوار آئینه خانه با شماره تماس : #۰۳۱۱ - ۶۶۷۱۱٩۵##۰۳۱۱ - ۶۶۷۱۱٩۶##۰۳۱۱ - ۶۶۷۱۱٩۷##۰۳۱۱ - ۶۶۷۱۱٩۸#


اطلاعات تماس:
تلفن : ۶۶۷۱۱٩۵ - ۰۳۱۱ , ۶۶۷۱۱٩۶ - ۰۳۱۱ , ۶۶۷۱۱٩۷ - ۰۳۱۱ , ۶۶۷۱۱٩۸ - ۰۳۱۱
فکس: ۰۳۱۱ - ۶۶۱۷۷۴۳هتل : ایران

اصفهان : خیابان چهار باغ
مشخصات عمومی:

هتل : ایران واقع در : خیابان چهار باغ با شماره تماس : #۰۳۱۱ - ۲۳۶۲۰۱۰#


اطلاعات تماس:
تلفن : ۲۳۶۲۰۱۰ - ۰۳۱۱


هتل : پارس

اصفهان : خیابان چهار باغ عباسی
مشخصات عمومی:

هتل : پارس واقع در : خیابان چهار باغ عباسی با شماره تماس : #۰۳۱۱ - ۲۲۱٩۰۷۲#


اطلاعات تماس:
تلفن : ۲۲۱٩۰۷۲ - ۰۳۱۱


هتل : پارک

اصفهان : ابتدای بلوار آئینه خانه
مشخصات عمومی:

هتل : پارک واقع در : ابتدای بلوار آئینه خانه با شماره تماس : #۰۳۱۱ - ۶۶۷۴۷۸۵#


اطلاعات تماس:
تلفن : ۶۶۷۴۷۸۵ - ۰۳۱۱
هتل : پرشیا

اصفهان : خیابان چهار باغ - پایین تر از چهارراه تختی
مشخصات عمومی:

هتل : پرشیا واقع در : خیابان چهار باغ - پایین تر از چهارراه تختی با شماره تماس : #۰۳۱۱ - ۲۲۲۳۲۷۴#


اطلاعات تماس:
تلفن : ۲۲۲۳۲۷۴ - ۰۳۱۱
هتل : پیروزی

اصفهان : میدان امام حسین
مشخصات عمومی:

هتل : پیروزی واقع در : میدان امام حسین با شماره تماس : #۰۳۱۱ - ۲۲۱۴۳۵۴##۰۳۱۱ - ۲۲۱۴۳۵۵##۰۳۱۱ - ۲۲۱۴۳۵۶##۰۳۱۱ - ۲۲۱۴۳۵۷##۰۳۱۱ - ۲۲۱۴۳۵۸#


اطلاعات تماس:
تلفن : ۲۲۱۴۳۵۴ - ۰۳۱۱ , ۲۲۱۴۳۵۵ - ۰۳۱۱ , ۲۲۱۴۳۵۶ - ۰۳۱۱ , ۲۲۱۴۳۵۷ - ۰۳۱۱ , ۲۲۱۴۳۵۸ - ۰۳۱۱هتل : توریست

اصفهان : خیابان چهار باغ - ابتدای خیابان عباس آباد
مشخصات عمومی:

هتل : توریست واقع در : خیابان چهار باغ - ابتدای خیابان عباس آباد با شماره تماس : #۰۳۱۱ - ۲۲۰۴۴۳۷#


اطلاعات تماس:
تلفن : ۲۲۰۴۴۳۷ - ۰۳۱۱هتل : جلفا

اصفهان : خیابان حکیم نظامی - جنب کلیسای وانک
مشخصات عمومی:

هتل : جلفا واقع در : خیابان حکیم نظامی - جنب کلیسای وانک با شماره تماس : #۰۳۱۱ - ۶۲۴۴۴۴۱#


اطلاعات تماس:
تلفن : ۶۲۴۴۴۴۱ - ۰۳۱۱هتل : چهلستون

اصفهان : خیابان مسجد سید - جنب بانک رفاه
مشخصات عمومی:

هتل : چهلستون واقع در : خیابان مسجد سید - جنب بانک رفاه با شماره تماس : #۰۳۱۱ - ۳۳۷۷۸۵۵#


اطلاعات تماس:
تلفن : ۳۳۷۷۸۵۵ - ۰۳۱۱


هتل : ساحل

اصفهان : میدان انقلاب
مشخصات عمومی:

هتل : ساحل واقع در : میدان انقلاب با شماره تماس : #۰۳۱۱ - ۲۲۰۱۲۸۸#


اطلاعات تماس:
تلفن : ۲۲۰۱۲۸۸ - ۰۳۱۱هتل : سپاهان

اصفهان : خیابان استانداری - انتهای خیابان فرشادی
مشخصات عمومی:

هتل : سپاهان واقع در : خیابان استانداری - انتهای خیابان فرشادی با شماره تماس : #۰۳۱۱ - ۲۲۲۱۲۳۵#


اطلاعات تماس:
تلفن : ۲۲۲۱۲۳۵ - ۰۳۱۱هتل : سعدی

اصفهان : خیابان عباس آباد - جنب خیابان چهار باغ
مشخصات عمومی:

هتل : سعدی واقع در : خیابان عباس آباد - جنب خیابان چهار باغ با شماره تماس : #۰۳۱۱ - ۲۳۳۳٩۲۲#


اطلاعات تماس:
تلفن : ۲۳۳۳٩۲۲ - ۰۳۱۱


هتل : سوئیت

اصفهان : بلوار آئینه خانه
مشخصات عمومی:

هتل : سوئیت واقع در : بلوار آئینه خانه با شماره تماس : #۰۳۱۱ - ۶۶۱۶۰۷۱#


اطلاعات تماس:
تلفن : ۶۶۱۶۰۷۱ - ۰۳۱۱هتل : صدف

اصفهان : خیابان حافظ
مشخصات عمومی:

هتل : صدف واقع در : خیابان حافظ با شماره تماس : #۰۳۱۱ - ۲۲۰۴۲۲۰#


اطلاعات تماس:
تلفن : ۲۲۰۴۲۲۰ - ۰۳۱۱