سفالگری

سفالگری یکی از مهمترین و قدیمی تری هنرهای دستی بشری است که از دیر باز در ایران رونق داشته است .

چرخ کوزه گر ایرانی صفحه گردی است که با پا حرکت می کند و مانند چرخ کوزه گر انگلیسی نیست که به وسیله میله بارمو حرکت کند، کوزه گر در جهت مخالف حرکت عقربه ساعت با پای خود چرخ را می گرداند و با دست به مواد خام کوزه گری که گل رس یا خاک رس است شکلهای خاص که متبلور ذوق و سلیقه نقشی از هنر های ایرانی را در خود دارد، می دهد و آثار هنری ارزشمندی ایجاد می گردد سپس برای ماندگار کردن این آثار آنها را در کوره های پخت مخصوص حرارت داده و در صورت دلخواه با لعاب ویژه ای می پوشانند .